TPS - TRANSLATION AND PUBLICATION SUPPORT PROGRAMME litera
23 IANUARIE 2015

TPS - TRANSLATION AND PUBLICATION SUPPORT PROGRAMME

Locație:
  • Pictures
  • Video

Regulament TPS – Translation and Publication Support Programme

 

Lansat în anul 2006, programul de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români[1] (TPS – Translation and Publication Support Programme) îşi propune să faciliteze accesul publicului străin la cultura română[2] şi să sprijine prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte, prin finanţarea costurilor de traducere (şi editare, atunci când este cazul).

TPS sprijină traducerea şi publicarea în lume a operelor relevante de ficţiune şi non-ficţiune  din domeniile literatură, artă, ştiinţe umane şi sociale, aparţinând autorilor români.

 

Obiective:

·       promovarea dialogului cultural şi răspândirea culturii şi civilizaţiei româneşti în lume;

·       susţinerea traducerii operelor româneşti de referinţă în spaţiul european şi internaţional.

Cheltuieli eligibile

·       Sunt considerate eligibile numai cererile de subvenţie TPS formulate de editurile (private sau de stat) înregistrate în afara teritoriului statului român.

·         Subvenţiile acordate pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 17 000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc.), fără să depăşească însă suma de 3 000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită doar costuri de editare, TPS acoperă până la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totală de finanţare se va stabili în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare.

 

Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editură înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român.

ICR va efectua plăţile către editură, după ce va primi din partea acesteia:

·       exemplare de carte având menţionat pe pagina de copyright sprijinul financiar acordat de ICR

·       facturi, documente bancare (extras de cont) ce atestă efectuarea plăţii în perioada de valabilitate a contractului.

TPS nu va finanţa:

·       lucrări care nu aparţin autorilor români;

·       edituri care au beneficiat de finanţarea ICR pentru două opere ale aceluiaşi autor; în acest caz, editurile îşi pot alege alţi autori români ;

·       copyright;

·       cursuri universitare, volume colective care conţin texte susţinute la congrese sau conferinţe;

·       volume distribuite gratuit;

·       reviste sau ziare;

·       volume deja publicate la data formulării cererii de finanţare prin TPS;

·       ghiduri;

·       costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii.

Evaluarea cererilor de finanţare va ţine cont de:

·       calitatea lucrării propuse; (30 p.)

·       experienţa editurii, planul de distribuţie şi strategia de promovare; (20 p.)

·       experienţa traducătorului; (30 p.)

·       finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar operaţiunii şi de tirajul propus pentru editarea lucrării. (20 p.)

Termene limită pentru candidatură:

·       Pentru sesiunea din anul 2014, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 15 aprilie – 15 septembrie 2014 (data poştei).
ATENŢIE: Data stabilită pentru publicarea cărţii trebuie să fie cu cel puţin 4 luni după data limită de depunere a cererilor de finanţare.  

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

·       formularul de înscriere completat, disponibil pe www.cennac.ro;

·       bugetul estimativ al operaţiunii de editare care va include şi detalii privind investiţia editorului;

·       o ofertă de la tipografie – în cazul în care se doreşte o finanţare şi pentru costurile de editare;

·       planul de distributie şi strategia de promovare a volumului propus;

·       catalogul editurii pe ultimul an;

·       un exemplar al volumului propus spre traducere;

·       curriculum vitae al traducătorului cu prezentarea detaliată a experienţei relevante;

·       o copie a contractului de drepturi de traducere sau, în cazul unui volum inedit, un exemplar al contractului încheiat cu autorul/autorii lucrării;

·       o copie a contractului încheiat cu traducatorul.

Dosarele de candidatură care nu conţin toate documentele necesare nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.


Documentele care însoţesc formularul de înscriere pot fi trimise în limbile engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă numai prin poştă la adresa de mai jos:

Institutul Cultural Român
Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1
011824 Bucureşti
ROMÂNIA


Contact:
E-mail: tps@icr.ro
www.cennac.ro
www.icr.ro


Condiţii finale:

·       Cererile de finanţare vor fi analizate de către Comisia de experţi a TPS pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experţi deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR. Toate deliberările juriului TPS sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a volumului. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media, accesând link-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/

 

Regulament PUBLISHING ROMANIA


Lansat în anul 2007, PUBLISHING ROMANIA este un program de finanţare a proiectelor editoriale destinate promovării culturii române în străinătate. Programul este structurat în două secţiuni cu obiective şi criterii specifice de selecţie a proiectelor.

 

 

 

Secţiunea 1. Publicarea de albume şi cărţi dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti[3]

Program de finanţare a editurilor străine pentru publicarea de albume şi cărţi dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti menit să sporească interesul editurilor din străinătate pentru creaţiile româneşti de valoare.

Condiţii generale de eligibilitate

Pot solicita finanţare edituri şi instituţii culturale din străinătate care propun spre publicare albume sau cărţi dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti ce se înscriu într-unul dintre domeniile patrimoniului cultural (istorie, filosofie, istoria artelor şi culturii, istoria literaturii, lingvistică etc.) sau monografii despre autori români[4].

Cheltuieli eligibile

Sprijinul material acordat poate acoperi până la 75% din onorariile titularilor drepturilor de autor şi traducătorilor, având în vedere practica uzuală în domeniu, precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, prelucrare imagine, copertă, corectură, hârtie, tipar etc.), fără ca valoarea totală solicitată să depăşească 20 000 EUR pentru albume sau 10 000 EUR pentru cărţi.

Pentru a primi finanţare, o propunere trebuie să întrunească, în urma evaluării, un punctaj de minimum 60 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli.

Finanţarea se acordă într-o singură tranşă, după ce Institutul Cultural Român va primi din partea editurii:

• un număr de exemplare din lucrarea publicată, conform contractului de finanţare, având menţionat pe pagina de copyright sprijinul financiar acordat de ICR. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR, disponibil la rubrica Resurse media, accesând link-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/;

• facturi, documente bancare (extras de cont) ce atestă efectuarea plăţii în perioada de valabilitate a contractului.

Institutul Cultural Român nu va deconta nici o plată făcută de editură înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român sau după termenul de publicare a cărţii stabilit prin contract.

 

PUBLISHING ROMANIA nu va finanţa:

• tiraje mai mici de 500 de exemplare;

• edituri care solicită finanţarea aceleiaşi lucrări în volume de sine stătătoare, în limbi diferite;

• reeditarea lucrărilor care au mai primit finanţare ICR;

• edituri care nu se încadrează în condiţiile menţionate la capitolul „Condiţii generale de eligibilitate”;

• costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii;

• lucrările care fac obiectul unui partizanat politic sau religios;

• lucrările care promovează discriminarea între sexe, rase şi convingeri de natură să afecteze drepturile omului.

Sprijinul financiar se acordă pe bază de evaluare şi selecţie şi va ţine cont de:

• relevanţa temei/subiectului ales, calitatea lucrării  – 40 p.;

• reputaţia editurii (notorietatea la nivel naţional şi internaţional, experienţă); 20 p.;

• planul de distribuţie şi strategia de promovare – 20 p.;

• finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar editării lucrării şi de tirajul propus – 20 p.

ATENŢIE: O editură nu poate propune spre finanţare mai mult de 3 proiecte pe fiecare sesiune.

Termene limită pentru candidatură:

Pentru sesiunea din anul 2014, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 15 aprilie – 15 septembrie 2014 (data poştei).

ATENŢIE: Data stabilită pentru publicarea cărţii trebuie să fie cu cel puţin 4 luni după data limită de depunere a cererilor de finanţare. 

 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

• formularul de solicitare a finanţării;

• copii ale contractelor pentru drept de autor încheiate pentru text, imagini etc., traduse în limba engleză sau în limba română;

• certificatul de înregistrare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;

• certificatul de atestare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;

• prezentări ale autorilor implicaţi în realizarea proiectului editorial, în limba română sau engleză;

• un exemplar dintr-un album sau volum recent publicat, precum şi catalogul editurii;

ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau care au fost trimise după expirarea termenului de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.

Contact:

E-mail: publishingromania@icr.ro
www.cennac.ro
www.icr.ro

Condiţii finale:

Cererile de finanţare vor fi analizate de către Comisia de experţi a PUBLISHING ROMANIA pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experţi deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR. Toate deliberările juriului PUBLISHING ROMANIA sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a volumului. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/

Secţiunea 2. Editarea de suplimente, numere tematice sau reviste de studii dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti

Program de finanţare pentru editarea de suplimente, numere tematice sau reviste de studii, dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti, menit să sporească interesul pentru cultura română a publicaţiilor în limbi străine.

Condiţii generale de eligibilitate

Pot solicita finanţare revistele străine cu profil cultural, artistic şi ştiinţific, precum şi reviste de studii româneşti din străinătate publicate în limbi străine.

Cheltuieli eligibile

Sprijinul material acordat poate acoperi până la 75% din onorariile titularilor drepturilor de autor şi ale traducătorilor, având în vedere practica uzuală în domeniu, precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, copertă, corectură, hârtie, prelucrare imagini, tipar), fără ca valoarea totală a sumei solicitate să depăşească 8000 EUR.

Pentru a primi finanţare, o propunere trebuie să întrunească, în urma evaluării, un punctaj de minimum 60 de puncte din totalul de 100 de puncte posibile.

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli.

Finanţarea se acordă într-o singură tranşă, după ce Institutul Cultural Român va primi din partea editorului:
• un număr de exemplare din publicaţie, conform contractului, având menţionat pe pagina de copyright spijinul financiar acordat de ICR. În acest sens, editorul este rugat să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR, disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/;
• facturi, documente bancare (extras de cont) ce atestă efectuarea plăţii în perioada de valabilitate a contractului.

Institutul Cultural Român nu va deconta nici o plată făcută de editor înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român sau după termenul de publicare stabilit prin contract.

PUBLISHING ROMANIA nu va finanţa:
• suplimentele sau numerele speciale care nu se încadrează în condiţiile menţionate la capitolul „Condiţii generale de eligibilitate”;
• costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii;
• publicaţiile care fac obiectul unui partizanat politic sau religios;
• publicaţiile care promovează discriminarea între sexe, rase şi convingeri de natură să afecteze drepturile omului.

Sprijinul financiar se acordă pe bază de evaluare şi selecţie şi va ţine cont de:
• calitatea revistei (notorietatea/prestigiul publicaţiei la nivel naţional şi internaţional, experienţa publicaţiei, coerenţa şi pertinenţa editorială) – 30 p.;
• relevanţa conţinutului numărului special/suplimentului în ceea ce priveşte promovarea internaţională a culturii române (calitatea temei/subiectului ales, calitatea conţinutului, valoarea autorilor) – 30 p.;
• planul de distribuţie şi strategia de promovare – 20 p.;
• finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar editării lucrării şi de tirajul publicaţiei – 20 p.

Termene limită pentru candidatură:

Pentru sesiunea din anul 2014, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 15 aprilie – 15 septembrie 2014 (data poştei)

ATENŢIE: Data stabilită pentru publicarea lucrării trebuie să fie cu cel puţin 4 luni după data limită de depunere a cererilor de finanţare. 


Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

• formularul de solicitare a finaţării;
• copii ale contractelor pentru drept de autor încheiate pentru text, imagini etc., traduse în limba engleză sau în limba română;
• certificatul de înregistrare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;
• certificatul de atestare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;
• o prezentare a autorilor sau a echipei de autori, în limba engleză sau în limba română;
• CV-ul redactorului şef;
• o listă cu temele numerelor speciale/suplimentelor publicate;
• exemplare din ultimele două numere ale revistei sau ale suplimentelor publicate.

ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau au fost trimise după expirarea termenului de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.

Contact:
E-mail: publishingromania@icr.ro
www.cennac.ro
www.icr.ro


Condiţii finale:

Cererile de finanţare vor fi analizate de către Comisia de experţi a PUBLISHING ROMANIA pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experţi deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR. Toate deliberările juriului PUBLISHING ROMANIA sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a lucrării. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/


[1] Prin „autori români” se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.

[2] În cultura română sunt incluse cultura minorităților naționale, precum și a comunităților românești din afara țării.

[3] În cultura şi civilizaţia românească sunt incluse cultura minorităţilor naţionale, precum şi a comunităţilor româneşti din afara ţării.

[4] Prin „autori români” se înţelege autori cetăţeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.